Odstąpienia od umowy - zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamówienie zostało odebrane lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować KRONODOM sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, tel. 506 200 009, adres e-mail: esklep@kronodom.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w tym miejscu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy KRONODOM zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KRONODOM), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym KRONODOM został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

 6. Zwrotu płatności KRONODOM dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 7. KRONODOM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia KRONODOM dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać towar KRONODOM niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował KRONODOM o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie przed upływem terminu 14 dni odesłany lub dostarczony pod adres:
  KRONODOM sp. z o.o.
  ul. Górnośląska 3
  43-200 Pszczyna

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a ich wysokość uzależniona jest od gabarytów oraz ilości zamówionych towarów, przy czym koszt przesyłki kurierskiej za wysyłkę 1 paczki o wadze do 30kg szacowana jest na maksymalnie na kwotę 120 złotych. W przypadku, gdy Zamówienie zostało dostarczone Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, KRONODOM jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

 11. Powyższe postanowienia stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, KRONODOM wyraźnie wskazuje, że Klient niebędący Konsumentem i nie korzystający z ochrony konsumenckiej nie ma prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży.