Polityka prywatności i polityka cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ POLITYKA COOKIE

KRONODOM PODŁOGI I DRZWI

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych przez KRONODOM sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie (zwaną dalej także: „KRONODOM” lub „Administrator”), pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.kronodom.pl/ (dalej także: „Sklep internetowy” lub „Sklep”) oraz przedstawia informacje o plikach cookie.

KRONODOM dokłada wszelkich starań, aby zapewnić swoim Użytkownikom ochronę prywatności oraz zachowanie w poufności danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu internetowego. 

Zalecamy dokładne zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności oraz Polityką cookie -  wchodząc na stronę Sklepu lub korzystając z niego, Użytkownik akceptuje warunki opisane w niniejszym dokumencie.

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron oraz serwisów WWW. KRONODOM nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych obowiązujące na tych stronach/serwisach. Po przejściu na te strony/serwisy, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz polityką cookie. 
 

§1. SŁOWNICZEK

Ilekroć w niniejszym dokumencie wykorzystywane są poniższe pojęcia należy rozumieć je następująco:

 1. Administrator (także: KRONODOM) – KRONODOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890588, posługująca się numerem REGON: 388472439 oraz NIP: 6381844547, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości.

 2. Dane osobowe –  wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

 3. Pliki cookie – dane informatyczne, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, podczas gdy Użytkownik odwiedza Sklep internetowy. Pliki cookie są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane, nie mają do nich dostępu;

 4. Polityka – niniejszy dokument stanowiący Politykę prywatności oraz Politykę cookie;

 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 6. Sklep, Sklep internetowy – sklep prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu pod adresem: https://www.kronodom.pl/ 

 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta ze Sklepu internetowego.

§2. ZASADY OGÓLNE

 1. Administrator dąży do zapewnienia bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych przekazanych przez Użytkowników, wdrażając odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić najwyższy stopień bezpieczeństwa, tj. w szczególności, Administrator stosuje rozwiązania zapewniające:

  1. szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL;

  2. zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;

  3. zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

 2. Stosowane przez Administratora środki mają na celu ochronę danych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub uzyskaniem dostępu, wykorzystaniem i innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator regularne ocenia skuteczność środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

§3. ZASADY PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze Sklepu internetowego  odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem danych osobowych jest KRONODOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890588, posługująca się numerem REGON: 388472439 oraz NIP: 6381844547, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości.

 3. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Sklepu internetowego, w tym realizacji przysługujących Użytkownikowi praw wobec danych osobowych można skontaktować się z Administratorem:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: esklep@kronodom.pl

  2. telefonicznie pod numerem: 506 200 009

  3. pisemnie pod adresem: KRONODOM sp. z o.o. ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna

 4. W ramach korzystania przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, Administrator zbiera dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu oraz dane użytkowe zawarte w plikach cookie. Przetwarzanie danych Użytkownika związane jest w szczególności z:

  1. rejestracją i obsługą konta Użytkownika (adres e-mail, hasło, imię i nazwisko, adres),

  2. ze złożeniem zamówienia w Sklepie (imię, nazwisko, ew. nazwa firmy, NIP, adres, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), ew. nazwa Użytkownika; nie gromadzimy danych karty płatniczej Użytkownika – informacje te są przekazywane bezpośrednio do zewnętrznego podmiotu przetwarzającego płatność),

  3. subskrypcją newslettera przez Użytkownika,

  4. z obsługą formularza kontaktowego (adres e-mail, dane osobowe Użytkownika wskazane w treści wiadomości),

  5. z obsługą formularza reklamacyjnego (imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), dane dotyczące reklamowanego produktu, jego dostawy oraz zamówienia, pozostałe dane osobowe Użytkownika wskazane w reklamacji),

  6. zapewnieniem prawidłowego działania Sklepu internetowego, zwiększeniem jego funkcjonalności oraz ewentualnym działaniem reklamowym (dane użytkowe zawarte w plikach cookie takie jak w szczególności: adres IP, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, ruch Użytkownika na Sklepie). 

 5. Podstawa prawna, cel przetwarzania danych osobowych, a także okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od sytuacji, w której dochodzi do przekazania danych osobowych Użytkownika Administratorowi. W ramach funkcjonowania Sklepu internetowego wyróżnia się w następujące podstawy, cele oraz okres przetwarzania danych osobowych:

  1. w zakresie REJESTRACJI I OBSŁUGI KONTA UŻYTKOWNIKA, ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA W SKLEPIE ORAZ OBSŁUGI EWENTUALNEJ REKLAMACJI:

   • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ przetwarzanie to jest niezbędne do:

    1. podjęcia działań związanych z zawarciem umowy w zakresie rejestracji i obsługi konta w Sklepie internetowym, 

    2. podjęcia działań związanych ze złożeniem zamówienia i zawarciem umowy sprzedaży oraz jej realizacji, 

    3. podjęcia działań związanych ze zgłoszeniem przez Użytkownika reklamacji,

a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na ewentualnym ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń wynikających z zawartej umowy,

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji celu przetwarzania tj.:

  1. przez czas posiadania przez Użytkownika konta w Sklepie internetowym, 

  2. przez czas obsługi zamówienia a następnie realizacji umowy sprzedaży, 

  3. przez czas obsługi reklamacji,

a po tym okresie, dla celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

 1. W ZAKRESIE SUBSKRYPCJI NEWSLETTERA ORAZ OBSŁUGI FORMULARZA KONTAKTOWEGO:

  • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. 

   1. zgoda wyrażona przez Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem poczty elektronicznej wyrażona w formularzu, mailowo bądź poprzez zmianę ustawień konta;

   2. zgoda wyrażona przez Użytkownika przy wypełnieniu oraz przesłaniu formularza kontaktowego,

  • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów tj. 

   1. przez czas prowadzenia newslettera przez Administratora, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, 

   2. przez czas obsługi formularza kontaktowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie, 

a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO,

 1. W ZAKRESIE DANYCH UŻYTKOWYCH ZAWARTYCH W PLIKACH COOKIE:

 • podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.  zgoda wyrażona przez Użytkownika poprzez określenie ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz potwierdzenie akceptacji plików cookie po wejściu na stronę Sklepu internetowego, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, który polega na zapewnieniu niezbędnego bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu;

 • przetwarzanie odbywa się przez okres niezbędny dla realizacji wybranych celów, tj. przez czas prowadzenia Sklepu internetowego, lecz nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika w tym zakresie (w szczególności poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub usunięcie plików cookie); dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora mogą być również przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu na zasadach określonych w np. 21 RODO.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia oraz podmioty z współpracujące z Administratorem, takie, jak np.: dostawca usług IT oraz wtyczek.

 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego (przez państwo trzecie należy rozumieć kraje spoza UE i EOG). Jednakże, mając na uwadze usługi świadczone przez naszych usługodawców w szczególności w zakresie działań informatycznych, a także działania dostawców wtyczek funkcjonujących na stronie Sklepu (np. Google Analytics oraz Google Ads, wtyczka Facebook, itp.), może dojść do przekazania danych Użytkownika poza obszar EOG z uwagi na siedzibę tych podmiotów lub lokalizację ich serwerów w państwach trzecich. W takim przypadku, podstawą transferu danych będą standardowe klauzule umowne lub zgoda Użytkownika wyrażona zgodnie z art. 49 RODO w chwili akceptacji/zmiany ustawień plików cookie. Administrator informuje, że przekazanie danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej niesie ze sobą ryzyko niekontrolowanego przetwarzania danych lub ich utraty.

 3. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji i nie stosuje profilowania w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług oferowanych przez Administratora.

 5. W każdej chwili Użytkownik ma prawo:

  1. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarza dane osobowe Użytkownika, a także prawo dostępu do tych danych, w tym żądania wydania ich kopii (np. 15 RODO), 

  2. żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, jeżeli są nieprawidłowe, lub ich uzupełnienia (np. 16 RODO),

  3. żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych dotyczących Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w np. 17 RODO,

  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w np. 18 RODO,

  5. przenoszenia danych osobowych Użytkownika w przypadkach i w zakresie wskazanym w np. 20 RODO.

 6. Użytkownik ma także prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn wskazanych w np. 21 RODO, w zakresie przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. 

 7. W zakresie przetwarzania danych opartego na zgodzie Użytkownika, w każdej chwili Użytkownik ma prawo wycofać wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co nie wpływa na ważność przetwarzania przed cofnięciem zgody.

 8. Użytkownik ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych przez Administratora. Organem nadzorczym, ustanowionym na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Powyższe, szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności szereg praw przysługujących Użytkownikowi w tym zakresie, są przedstawiane Użytkownikom każdorazowo bezpośrednio przed przekazywaniem przez nich danych osobowych, a następnie w każdej chwili dostępne są dla Użytkowników w niniejszej Polityce prywatności.

§4. POLITYKA COOKIE

 1. DEFINICJA PLIKÓW COOKIE, ICH POWSTANIE ORAZ DOSTĘP DO NICH:

 1. W trakcie korzystania ze Sklepu internetowego, w sposób automatyczny zbierane są informacje o Użytkownikach zawarte w plikach cookie. 

 2. Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (najczęściej małe pliki tekstowe), które są zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. na komputerze lub na urządzeniu mobilnym) podczas korzystania przez niego ze Sklepu internetowego. 

 3. Podmiotem zamieszczającym pliki cookie na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest KRONODOM (są to tzw. pliki cookie Administratora). W przypadku jednak, gdy KRONODOM korzysta z narzędzi (np. wtyczek), których dostawcą są serwisy zewnętrzne, mogą one zbierać informacje zapisane w plikach cookie we własnym zakresie (wówczas są to tzw. pliki cookie podmiotów trzecich).

 4. Pliki cookie są zaszyfrowane, więc osoby niepowołane nie mają do nich dostępu. Ponadto, pliki cookie zazwyczaj gromadzą ogólne dane na temat lokalizacji Użytkownika, sposobu rozpoczęcia korzystania ze Sklepu, czasu przechowywania plików cookie na urządzeniu końcowym.

 5. Przechowywanie informacji w plikach cookie lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym w jego urządzeniu.

 6. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookie są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył. Pliki cookie nie niszczą, ani nie uszkadzają systemu w urządzeniu Użytkownika, zapisanych plików, ani też celowo nie wpływają niekorzystnie na jego wydajność lub funkcjonalność. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to jedynie dane, dotyczące sposobu i formy korzystania ze Sklepu.

 

 1. RODZAJE ORAZ CEL PLIKÓW COOKIE STOSOWANYCH PRZEZ KRONODOM:

 1. KRONODOM stosuje następujące rodzaje plików cookie:

  1. niezbędne pliki cookie – pliki niezbędne ażeby Sklep internetowy mógł być prawidłowo wyświetlany Użytkownikowi (dla ich przetwarzania nie jest potrzebna zgoda Użytkownika),

  2. funkcjonalne pliki cookie – pliki pozwalające zapamiętać wybory Użytkownika dokonane w Sklepie internetowym (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),

  3. statystyczne pliki cookie – pliki zbierające dane statystyczne o Użytkownikach i ich zachowaniach na stronie Sklepu internetowego (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika),

  4. reklamowe pliki cookie – pliki pozwalające prowadzić kampanie reklamowe (dla ich przetwarzania konieczna jest zgoda Użytkownika).

Funkcjonalne oraz statystyczne pliki cookie zwane są łącznie plikami analitycznymi/wydajnościowymi, w szczególności w tzw. banerze cookie na stronie Sklepu.

 1. Pliki cookie wykorzystywane są przez Administratora (w zależności od zakresu wyrażonych zgód na pliki cookie), w celu:

 1. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu internetowego (np. techniczne pliki cookie, uwierzytelniające pliki cookie, utrzymanie sesji),

 2. dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika (np. wyświetlenie treści w wybranym przez Użytkownika języku, zapamiętywanie braku zgody na wyświetlanie w przyszłości niektórych treści);

 3. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają z jego stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, doskonalenie interfejsu (np. mierzenie ruchu Użytkownika na stronach);

 4. wyświetlania i dopasowywania treści reklam emitowanych w Sklepie internetowym do preferencji Użytkownika;

 5. niektóre dane transmisyjne (w szczególności adresy IP) są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 1. Niezależnie od podziału, o którym mowa w ust. 1 powyżej, pliki cookie dzielą się na:

  1. trwałe/stałe pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i pozostają na nim nawet po zamknięciu przeglądarki,

  2. sesyjne pliki cookie, które są zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, ale są z niego usuwane po zamknięciu przeglądarki.

 

 1. ZARZĄDZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE:

 1. Wykorzystanie przez Administratora danych uzyskanych przy użyciu plików cookie, jest możliwe po wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika (poprzez ustawienia przeglądarki internetowej oraz wybrany zakres preferencji w tzw. banerze cookie). 

 2. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki internetowe, np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą jednak w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Usunięcie plików cookie z przeglądarki internetowej stanowi wycofanie zgody na ich przetwarzanie przez Administratora. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), najczęściej w sekcji dotyczącej ustawień prywatności.

 3. Celem pozyskania wyraźnej zgody Użytkownika na wykorzystanie plików cookie przez Administratora oraz celem ułatwienia zmiany preferencji Użytkownika w zakresie stosowanych plików cookie, KRONODOM umożliwił w jasny i przystępny sposób wybór plików cookie już z poziomu głównej strony Sklepu internetowego (tzw. baner cookie). Użytkownik ma możliwość akceptacji wszystkich plików cookie lub zmiany ustawień poprzez wybór jedynie niezbędnych plików cookie lub także analitycznych/wydajnościowych. 

 4. Odnośnie najczęściej stosowanej przez Użytkowników przeglądarki – Google Chrome, Administrator przedstawia, następującą ogólną instrukcję obsługi plików cookie:

 1. Należy otworzyć przeglądarkę i w prawym, górnym rogu kliknąć symbol menu, a następnie zakładkę „Ustawienia”, 

 2. W sekcji „Prywatność i bezpieczeństwo” należy nacisnąć przycisk „Ustawienia witryn”, 

 3. Następnie należy wybrać sekcję „Pliki cookie i dane stron”, w której można zmienić ustawienia plików cookie oraz przejrzeć i usunąć pliki cookie w sekcji „Zobacz wszystkie dane witryn i uprawnienia”.

 

 1. PLIKI COOKIE ADMINISTRATORA

KRONODOM stosuje następujące pliki cookie (tzw. pliki cookie Administratora):

LP

Nazwa pliku cookie

Rodzaj pliku cookie (niezbędny/ funkcjonalny/ statystyczny/ reklamowy)

Funkcja pliku cookie

Typ pliku cookie (trwały/sesyjny) oraz okres ważności pliku cookie

1

JSESSIONID

niezbędny

Plik cookie zapisywany przez Asseco BS służący do przechowywania identyfikatora sesji i zapewnienia funkcjonalności na stronie

sesyjny - wygasa po zakończeniu sesji

2

PHPSESSID

niezbędny

Plik cookie zapisywany przez Asseco BS służący do przechowywania identyfikatora sesji i zapewnienia funkcjonalności na stronie

sesyjny - wygasa po zakończeniu sesji

3

sklepkronodom_JSESSIONID

niezbędny

Plik cookie zapisywany przez Asseco BS służący do przechowywania identyfikatora sesji i zapewnienia funkcjonalności na stronie

trwały - 1 miesiąc

4

sklepkronodom_cookiePolicyOff

niezbędny

Plik cookiee zapisywany przez Asseco BS służący do przechowywania informacji, czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z plików cookie

trwały - 1 miesiąc

5

sklepkronodom_COOKIE_AGREEMENT_COOKIES_ANALYTICS

niezbędny

Plik cookie zapisywany przez Asseco BS służący do przechowywania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii „Analityka i wydajność”

trwały - 1 miesiąc

6

_grecaptcha

funkcjonalny

Plik cookiee zapisywany przez usługę Google reCAPTCHA w celu zapewnienia ochrony przed spamem

trwały - 6 miesięcy

         

 

 1. PLIKI COOKIE PODMIOTÓW TRZECICH

W ramach współpracy KRONODOM z dostawcami narzędzi informatycznych (np. wtyczek), dostawcy tychże rozwiązań stosują następujące pliki cookie (tzw. pliki cookie podmiotów trzecich):

LP

Nazwa pliku cookie lub wtyczki

Dostawca narzędzia (odbiorca danych)

Rodzaj pliku cookie (niezbędny/ funkcjonalny/ statystyczny/ reklamowy)

Funkcja pliku cookie

Typ pliku cookie (trwały/ sesyjny) oraz okres ważności pliku cookie

1.

Google Analytics 

Google, LLC z siedzibą w Mountain View (California, USA)

Statystyczny

mierzenie ruchu w Sklepie internetowym, tworzenie statystyk, analizowanie aktywności Użytkowników, raportowanie o błędach

trwały

2.

Google Ads

Google, LLC z siedzibą w Mountain View (California, USA)

Reklamowy

mierzenie efektywności kampanii reklamowych, zarządzanie kampaniami reklamowymi

trwaly

3.

PayU

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (Polska)

Funkcjonalny

obsługa internetowych transakcji płatniczych

trwały

W celu uzyskania szczegółowych informacji o celach i zakresie zbierania oraz przetwarzania danych przez dostawców narzędzi, należy zapoznać się z ich polityką prywatności oraz polityką cookie.

 1. ODESŁANIA DO STRON ZEWNĘTRZNYCH

Sklep internetowy może zawierać odnośniki do innych stron, serwisów oraz platform internetowych. KRONODOM nie odpowiada jednak za zasady zachowania prywatności oraz zasady przetwarzania danych osobowych przez nich stosowane. Po przejściu na te strony/serwisy/platformy, należy zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności oraz polityką cookie.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza Polityka prywatności oraz Polityka cookie wchodzi w życie z dniem 01.03.2023

 2. Użytkownicy mają nieprzerwany dostęp do niniejszego dokumentu pod adresem: https://kronodom.pl/polityka-prywatnosci-i-polityka-cookies,55,pl.html

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie znajdą postanowienia kodeksu cywilnego oraz odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO.