Reklamacje

Postępowanie reklamacyjne

  1. Klient – w zależności od statusu oraz przysługujących mu uprawnień (odpowiedzialność za zgodność towaru z umową/odpowiedzialność kontraktowa/gwarancja producenta), o których mowa w §9. powyżej – może złożyć reklamację.

  2. W celu złożenia reklamacji Sprzedawcy, należy wysłać ją listownie pod adres:  KRONODOM sp. z o.o., ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna bądź wypełnić elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny w tym miejscu: Złóż reklamację tutaj w trybie elektronicznym.

  3. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe reklamującego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującej niezgodności towaru z umową.

  4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, KRONODOM wezwie reklamującego do uzupełnienia jej braków formalnych.

  5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4 i zostaną przekazane reklamującemu w takiej samej formie, w jakiej zgłosił on reklamację.

  6. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.

  7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL