Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO 
KRONODOM PODŁOGI I DRZWI

Niniejszy regulamin (dalej także: “Regulamin”) został sporządzony przez KRONODOM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie celem określenia zasad sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://www.kronodom.pl/ (dalej także: „Sklep internetowy” lub „Sklep”) oraz usług i funkcjonalności oferowanych za pośrednictwem tegoż Sklepu. 

§1. ZASADY OGÓLNE

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy jest KRONODOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890588, posługująca się numerem REGON: 388472439 oraz NIP: 6381844547, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości, tel. 506 200 009
  adres e-mail: esklep@kronodom.pl (dalej także: „KRONODOM” lub „Sprzedawca”).

 2. Sklep internetowy funkcjonuje na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, które w szczególności określają prawa i obowiązki Użytkowników związane z korzystaniem przez nich ze Sklepu.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego, każdy Użytkownik zobowiązany jest do uważnego zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu internetowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem oraz zobowiązaniem się Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.

§2. DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie używane są poniższe pojęcia, należy rozumieć je następująco:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu; Klientem w przypadku osób fizycznych może być wyłącznie osoba pełnoletnia;

 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

 3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą z KRONODOM czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 4. KRONODOM (też: Sprzedawca) – KRONODOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890588, posługująca się numerem REGON: 388472439 oraz NIP: 6381844547, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości, tel. 506 200 009
  adres e-mail: esklep@kronodom.pl;

 5. Produkt – rzecz ruchoma, której zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu;

 6. Sklep, Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu pod adresem: https://www.kronodom.pl/;

 7. Towar – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu;

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 11. Użytkownik – każda osoba fizyczna posiadająca dostęp do sieci Internet, która korzysta ze Sklepu internetowego;

 12. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, określające w szczególności ich rodzaj, liczbę oraz cenę, a także wybrany sposób dostawy i metodę płatności, stanowiące ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i zawierające dane Klienta niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.

§3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest dobrowolne oraz dostępne dla wszystkich Użytkowników.

 2. Korzystanie ze Sklepu internetowego wymaga istnienia aktywnego połączenia pomiędzy narzędziem Użytkownika a siecią Internet. Wymagania dla połączenia z siecią dla każdego narzędzia są różne, jednakże w każdym przypadku niezbędne jest korzystanie z poprawnie zainstalowanej przeglądarki internetowej. Jednocześnie, zaleca się korzystanie z najnowszej wersji systemu operacyjnego przeglądarki internetowej.

 3. KRONODOM nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane ze sprzętem bądź oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik ani za problemy z siecią Internet, z której korzysta Użytkownik.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób zgodny z treścią niniejszego Regulaminu, przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

 5. W ramach korzystania ze Sklepu internetowego zakazane jest w szczególności:

  1. dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym,

  2. naruszanie przez Użytkownika w jakikolwiek sposób dóbr osobistych innych Użytkowników, KRONODOM oraz jego pracowników i osób z nim powiązanych, 

  3. w miejscach przeznaczonych do zamieszczania danych osobowych zakazane jest podawanie przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych, w tym w szczególności wprowadzanie cudzych danych osobowych,

  4. podejmowanie przez Użytkownika działań mających na celu jakąkolwiek ingerencję w funkcjonowanie i oprogramowanie Sklepu, w tym w szczególności podejmowanie działań hakerskich służących przełamywaniu zabezpieczeń strony internetowej, umieszczaniu jakichkolwiek plików, aplikacji lub programów negatywnie oddziałujących na innych użytkowników, KRONODOM bądź Sklep (tzw. wirusy, trojany, robaki, backdoory, złośliwe oprogramowanie),

  5. podejmowanie przez Użytkownika działań powodujących zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych KRONODOM lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną przez KRONODOM.

 6. Korzystanie ze Sklepu internetowego może zostać czasowo utrudnione lub uniemożliwione w przypadku wystąpieniu problemów technicznych bądź czasowego wyłączenia dostępu do Sklepu ze względu na jego modernizację lub zwiększenie funkcjonalności.

§4. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. KRONODOM za pośrednictwem Sklepu internetowego świadczy następujące rodzaje usług na rzecz Użytkowników (dalej także: „Usługi świadczone drogą elektroniczną”):

  1. rejestracja oraz dostęp do konta,

  2. możliwość przeglądania oraz wyszukiwania przez Użytkowników Produktów znajdujących się w Sklepie,

  3. możliwość złożenia Zamówienia,

  4. subskrypcja newslettera,

  5. skorzystanie z formularza kontaktowego,

  6. skorzystanie z formularza reklamacyjnego,

  7. skorzystanie z przechowalni,

  8. skorzystanie z porównywarki.

   w zakresie uregulowanym w niniejszym Regulaminie.

 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne, z zastrzeżeniem konieczności uiszczania ceny na poczet realizacji Zamówienia w związku z zwartą Umową sprzedaży.

 3. Umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostają zawarte z Klientem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych usług.

 4. Skorzystanie z usług wskazanych w ust. 1 pkt a., c.-f. wymagają dodatkowo wypełnienia odpowiedniego formularza interaktywnego.

 5. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@kronodom.pl. KRONODOM rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz w tym terminie udzieli na nią odpowiedzi.

 6. Celem uchylenia wątpliwości interpretacyjnych, wskazuje się, że do usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się warunki świadczenia usług, o których mowa w §3 niniejszego Regulaminu.

§5. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 2. Użytkownik może za pośrednictwem Sklepu złożyć Zamówienie Produktów spośród propozycji przedstawionych przez KRONODOM.

 3. Każdorazowo w zakładce Produktu w Sklepie internetowym przedstawiana jest nazwa Produktu, jego opis, właściwości, cena oraz jednostka miary.

 4. W celu złożenia Zamówienia, Użytkownik wypełnia interaktywny formularz, w którym należy:

  1. wskazać wybrane Produkty oraz ich liczbę/ilość,

  2. wskazać lub potwierdzić wybrany sposób dostawy oraz metodę płatności,

  3. wskazać niezbędne dane kontaktowe oraz adresowe (adres e-mail, imię i nazwisko i nazwę firmy (jeśli dotyczy), adres, numer telefonu) oraz ewentualnie dane do faktury (jeśli dotyczy)

  4. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia, a następnie dokonuje wyboru metody płatności dokonywanej na poczet realizacji Zamówienia.

 5. Zamówienie uznaje się za złożone w chwili jego otrzymania przez KRONODOM.

 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oferty nabycia określonego Produktu lub Produktów. 

 7. Celem uchylenia wątpliwości interpretacyjnych, przyjmuje się, że w Zamówienie Klienta jest wiążące przez 2 dni robocze od dnia jego złożenia – jeżeli KRONODOM w tym terminie nie prześle Klientowi potwierdzenia otrzymania Zamówienia, dochodzi do jego automatycznego anulowania, a KRONODOM zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Klienta płatności, jaka została przez niego uiszczona na poczet realizacji Zamówienia (o ile została dokonana przez Klienta), z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której skorzystał Klient.

§6. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. W chwili przesłania Użytkownikowi potwierdzenia otrzymania zamówienia przez KRONODOM, dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy tym Użytkownikiem a KRONODOM.

 2. Po potwierdzeniu otrzymania Zamówienia, KRONODOM przystępuje do jego realizacji, która następuje:

  1. w terminie 1 dnia roboczego, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej (w przypadku posiadania całości Produktów w zamówieniu dostępnych na magazynie KRONODOM),

  2. w terminie wskazanym na stronie Produktu (w przypadku Produktów dostępnych na indywidualne zamówienie) liczonym od chwili otrzymania przez Klienta w/w potwierdzenia. 

W tym czasie, KRONODOM dokonuje kompletacji Produktów oraz przygotowuje je do wysyłki do Klienta z wykorzystaniem wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

 1. W przypadku wyboru płatności przelewem lub płatności internetowej (PayU), KRONODOM nie przystępuje do realizacji Zamówienia do czasu zaksięgowania środków na swoim rachunku bankowym.

 2. Wskazany w ust. 2. powyżej termin realizacji Zamówienia nie uwzględnia okresu niezbędnego do doręczenia przesyłki Klientowi, który zależny jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy. Szacowany termin dostawy kurierskiej na terenie Polski wynosi 2-3 dni robocze. KRONODOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie przesyłki – w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

 3. KRONODOM ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania Zamówienia gdy nastąpi brak możliwości realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po stronie Klienta, tj. w szczególności w przypadku:

  1. nieprawidłowego wypełnienia przez Klienta formularza Zamówienia uniemożliwiającego wysyłkę towaru lub kontakt z Klientem,

  2. gdy wskazane miejsce dostawy znajduje się poza terytorium Polski,

  3. gdy przy wyborze płatności przelewem lub płatności internetowej (PayU) Zamówienie nie zostanie opłacone przez Klienta w terminie 24h od chwili złożenia Zamówienia.

 4. W przypadku, gdy nastąpi brak możliwości realizacji Zamówienia, KRONODOM w powyżej określonym terminie mailowo poinformuje Klienta (o ile to będzie możliwe) o odstąpieniu od Umowy sprzedaży i anulowaniu zamówienia, a następnie w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania Klientowi tejże, zwróci na rzecz Klienta płatność, jaka została przez niego uiszczona na poczet realizacji Zamówienia (o ile została dokonana przez Klienta), z wykorzystaniem tej samej metody płatności, z której skorzystał Klient.

§7. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Ceny prezentowane w Sklepie podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT. Ceny Produktów nie obejmują kosztów wysyłki/dostawy Zamówienia.

 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2014 r o informowaniu o cenach towarów i usług, w przypadku informowania o obniżeniu ceny towaru lub usługi obok informacji o obniżonej cenie KRONODOM uwidacznia również informację o najniższej cenie tego towaru lub tej usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen z zastrzeżeniem, że w żadnym przypadku zmiany cen nie będą dotyczyć Zamówień w trakcie realizacji. 

 4. Koszty wysyłki/dostawy naliczane są odrębnie od każdego Zamówienia, w zależności od ilości/gabarytów Produktów w Zamówieniu. Koszt wysyłki/dostawy przekazywany jest Klientowi na etapie składania Zamówienia (w koszyku Klienta). 

 5. Na etapie składania Zamówienia, Klient ma możliwość wyboru metody płatności spośród następujących opcji: 

  1. Płatność przelewem – w formie przedpłaty,

  2. Płatność internetowa (za pośrednictwem podmiotu realizującego płatność PayU) - w formie przedpłaty,

  3. Płatność przy odbiorze Zamówienia (w przypadku Zamówienia z odbiorem w punkcie stacjonarnym KRONODOM).

 6. Obsługa płatności internetowej dokonywana jest przez podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze, a KRONODOM przekazuje temu podmiotowi dane osobowe Klientów korzystających z tejże metody płatności. W takim przypadku, podmiot zewnętrzny obsługujący transakcje płatnicze staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klienta, które przetwarza celem przeprocesowania płatności.

 7. Podmiotem zewnętrznym obsługującym internetowe transakcje płatnicze za pośrednictwem Sklepu jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu. Informacje o przetwarzaniu przez ten podmiot danych Klientów w związku z obsługą płatności internetowych można znaleźć w tym miejscu: https://poland.payu.com/nota-o-prywatnosci-payu/#block_5ebd7497eaa46 

§8.  SPOSOBY DOSTAWY ZAMÓWIENIA

 1. W chwili składania Zamówienia, Klient wskazuje wybrany przez niego sposób dostawy Zamówienia spośród następujących:

  1. odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym KRONODOM,

  2. przesyłka kurierska,

  3. transport sklepowy tj. organizowany przez KRONODOM, którego koszt uzależniony jest od odległości miejsca dostawcy od magazynu KRONODOM i obliczany jest zgodnie ze stawką kilometrową 3,10 zł brutto/1 km.

 2. KRONODOM realizuje Zamówienia z dostawą wyłącznie na terenie Polski, pod adres wskazany przez Klienta w formularzu Zamówienia.

 3. Po zakończeniu realizacji Zamówienia i dokonaniu jego wysyłki przez KRONODOM, Klient otrzyma mailowe Potwierdzenie wysłania Zamówienia.

 4. Do przesyłki KRONODOM dołączy dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury VAT.

 5. Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w Zamówieniu Produktu, Produkt jest niezgodny z zamówieniem, są braki ilościowe lub Produkt jest uszkodzony (zwłaszcza jeżeli paczka nosi znamiona uszkodzenia), Klient będący Konsumentem jest uprawniony, zaś niebędący Konsumentem jest zobowiązany, do spisania protokołu szkody w obecności kuriera. Klient niebędący Konsumentem wszelkie widoczne wady Produktu zgłasza KRONODOM poprzez reklamację najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Niewykonanie obowiązków opisanych w niniejszym ustępie przez Klienta niebędącego Konsumentem zwalnia KRONODOM z odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowości w dostawie lub wynikających z tejże dostawy. Reklamacje w tym względzie nie będą uwzględniane. 

 6. Obowiązki wskazane w ust. 4 powyżej, odnoszące się do Klienta niebędącego Konsumentem, nie dotyczą osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA 

 1. KRONODOM dostarcza Klientowi towary nowe oraz pozbawione wad.

 2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, Konsument może skorzystać z uprawnień z tytułu braku zgodności towaru z umową określonych w Ustawie o prawach konsumenta. 

 3. KRONODOM nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia umowy, Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

 4. ETAP I - jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego wymiany. W tym celu, udostępnia KRONODOM towar podlegający  wymianie. Zgodnie z przepisami:

  1. KRONODOM może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub KRONODOM może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla KRONODOM. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla KRONODOM, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 

  2. Przy ocenie nadmierności kosztów dla KRONODOM uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

  3. KRONODOM dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której KRONODOM został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi KRONODOM.

 5. ETAP II (z zastrzeżeniem pkt d. poniżej) - jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy w następujących przypadkach: 

  1. gdy KRONODOM odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową; 

  2. gdy KRONODOM nie doprowadził towaru do zgodności z umową; 

  3. gdy brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że KRONODOM próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 

  4. gdy brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub wymiany towaru; 

  5. z oświadczenia KRONODOM lub okoliczności wyraźnie wynika, że KRONODOM nie doprowadzi towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. W przypadku, o którym mowa ust. 10 powyżej, zgodnie z przepisami: 

  1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 

  2. KRONODOM zwróci Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. 

  3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

  4. W razie odstąpienia od umowy, Konsument musi niezwłocznie zwrócić towar KRONODOM. W takim przypadku, KRONODOM zwróci Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 

  5. KRONODOM dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiej samej metody zapłaty, jakiej użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu.
    

 2. KRONODOM ponosi koszt dostarczenia reklamowanego przez Konsumenta towaru, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania towaru do Konsumenta.

 3. Postanowienia ust. 1-7 niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 4. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami, do których nie stosuje się ochrony konsumenckiej, przepisy dotyczące rękojmi, o której mowa w art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, nie będą miały zastosowania (są wyłączone) – stosowane będą przepisy ogólne w zakresie odpowiedzialności kontraktowej.

 5. Na towar może również zostać udzielona gwarancja od producenta, z której skorzystanie możliwe jest przez każdego Klienta po okazaniu Sprzedawcy karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. W takim przypadku, KRONODOM – w imieniu Klienta – przekaże producentowi reklamację celem jej rozpatrzenia – procedurę reklamacyjną w tym zakresie określa jednak każdorazowo producent. Celem uchylenia wszelkich wątpliwości interpretacyjnych, wskazuje się, że Sprzedawca nie udziela gwarancji odrębnej od gwarancji producenta.

§10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Klient – w zależności od statusu oraz przysługujących mu uprawnień (odpowiedzialność za zgodność towaru z umową/odpowiedzialność kontraktowa/gwarancja producenta), o których mowa w §9. powyżej – może złożyć reklamację.

 2. W celu złożenia reklamacji Sprzedawcy, należy wysłać ją listownie pod adres:  KRONODOM sp. z o.o., ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna bądź wypełnić elektroniczny formularz reklamacyjny dostępny w tym miejscu: https://kronodom.reklamator.com.pl/issue/register/rNFj9/pl 

 3. Zgłaszana reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe reklamującego umożliwiające przekazanie odpowiedzi na zgłoszenie, a także szczegółowy opis występującej niezgodności towaru z umową.

 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich elementów niezbędnych do jej rozpatrzenia, KRONODOM wezwie reklamującego do uzupełnienia jej braków formalnych.

 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie elementy wskazane w ust. 4 i zostaną przekazane reklamującemu w takiej samej formie, w jakiej zgłosił on reklamację.

 6. Odpowiedź na reklamację będzie zawierała rozstrzygnięcie reklamacji, uzasadnienie rozstrzygnięcia, a także ewentualne zamierzone/podjęte działania naprawcze.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach jak również na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej. W tym celu, Konsument może w szczególności przystąpić do rozwiązania sporu online za pośrednictwem platformy: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Zamówienie zostało odebrane lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie towaru.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować KRONODOM sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, tel. 506 200 009 adres e-mail: esklep@kronodom.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane listownie lub pocztą elektroniczną). Konsument może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w tym miejscu, jednak nie jest to obowiązkowe.

 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy KRONODOM zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez KRONODOM), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym KRONODOM został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

 6. Zwrotu płatności KRONODOM dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

 7. KRONODOM może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia KRONODOM dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 8. Konsument powinien odesłać lub przekazać towar KRONODOM niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował KRONODOM o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie przed upływem terminu 14 dni odesłany lub dostarczony pod adres:

  KRONODOM sp. z o.o.
  ul. Górnośląska 3
  43-200 Pszczyna

 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru, a ich wysokość uzależniona jest od gabarytów oraz ilości zamówionych towarów, przy czym koszt przesyłki kurierskiej za wysyłkę 1 paczki o wadze do 30kg szacowana jest na maksymalnie na kwotę 120 złotych. W przypadku, gdy Zamówienie zostało dostarczone Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, KRONODOM jest zobowiązany do odebrania towaru na swój koszt, gdy ze względu na charakter towaru nie można go odesłać w zwykły sposób pocztą.

 10. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 

 11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 12. Celem uchylenia jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych, KRONODOM wyraźnie wskazuje, że Klient niebędący Konsumentem i nie korzystający z ochrony konsumenckiej nie ma prawa do odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży.

§12. REJESTRACJA ORAZ DOSTĘP DO KONTA 

 1. Rejestracja konta zapewnia Klientowi elektroniczny dostęp do historii transakcji dokonanych w Sklepie internetowym, statusu złożonych Zamówień, możliwość zapisywania i modyfikacji danych kontaktowych oraz danych adresowych przypisanych do Klienta dla przyszłych transakcji.

 2. W celu rejestracji konta, Użytkownik korzysta z interaktywnego formularza rejestracyjnego, w którym należy:

  1. podać adres e-mail niezbędny do rejestracji konta, który jednocześnie staje się indywidualnym loginem Użytkownika do swojego konta w Sklepie,

  2. podać dane kontaktowe niezbędne do rejestracji konta w Sklepie (imię, nazwisko, numer telefonu),

  3. utworzyć indywidualne hasło,

  4. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia,

  5. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 3. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, następuje mailowa weryfikacja adresu
  e-mail Użytkownika poprzez przesłanie na wskazany adres e-mail linku aktywacyjnego. Po dokonaniu aktywacji konta, dochodzi do zawarcia nieodpłatnej umowy o świadczenie usług elektronicznych w zakresie obsługi konta na czas nieokreślony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Klient może w szczególności wypowiedzieć umowę poprzez usunięcie swojego konta w Sklepie lub poprzez przesłanie takiej intencji pod adres: esklep@kronodom.pl

 4. Poprzez rejestrację konta, dane osobowe Użytkownika przetwarzane są celem realizacji zawartej umowy obsługi konta na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookie dostępnej w tym miejscu

 5. Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta tj. indywidualnego loginu i hasła.

 6. KRONODOM ma prawo – bez zgody Klienta – usunąć nieaktywne konto Klienta, tj. takie, do którego Klient nie zalogował się przez okres co najmniej 24 miesięcy oraz w przypadku gdy KRONODOM zaprzestanie prowadzenia działalności za pośrednictwem Sklepu, o  czym poinformuje Użytkownika mailowo.

§13. FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

 1. KRONODOM umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z funkcjonalności, które nie wymagają od Użytkownika podjęcia innych czynności niż podstawowa obsługa interfejsu Sklepu, takich jak:

  1. przeglądanie oraz wyszukiwania przez Klientów Produktów znajdujących się w Sklepie, 

  2. skorzystanie z przechowalni Produktów celem oznaczenia Produktów, którymi Użytkownik jest zainteresowany,

  3. skorzystanie z porównywarki Produktów, która umożliwia porównanie parametrów Produktów dostępnych w Sklepie między sobą.

 2. KRONODOM udostępnia także funkcjonalności Sklepu, z których skorzystanie wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym należy:

  1. podać dane kontaktowe niezbędne do kontaktu– w przypadku formularza kontaktowego,

  2. podać dane identyfikującego reklamującego oraz zawartą Umowę sprzedaży, a także dane kontaktowe - w przypadku formularza reklamacyjnego,

  3. opisać przedmiot sprawy,

  4. zgodnie z prawdą – potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem z niniejszym Regulaminem, Polityką prywatności i Polityką cookie oraz zaakceptować wszystkie ich postanowienia,

  5. opcjonalnie wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera.

 3. Poprzez wypełnienie formularzy, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych celem obsługi jego zapytania lub zgłoszenia na zasadach określonych w Polityce prywatności i Polityce cookie dostępnej w tym miejscu. 

§14. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA

 1. KRONODOM umożliwia Użytkownikom subskrypcję newslettera, która to usługa polega na przesyłaniu Użytkownikowi elektronicznych informacji handlowych (marketingowych) związanych z funkcjonowaniem Sklepu oraz działalnością KRONODOM.

 2. Skorzystanie z usługi newslettera wymaga wypełnienia interaktywnego formularza, w którym należy: 

  1. wskazać adres poczty elektronicznej (adres e-mail),

  2. potwierdzić chęć zapisania się do newslettera. Zapisanie się do newslettera stanowi zgodę na otrzymywanie informacji handlowych oraz na przetwarzanie danych osobowych związanych ze świadczeniem tejże usługi.

 3. Świadczenie usługi newslettera rozpoczyna się w momencie skutecznego dokonania przez Użytkownika czynności wskazanych w ust. 2 powyżej.

 4. Po wyrażeniu zgody na otrzymywanie newslettera dochodzi do zawarcia pomiędzy KRONODOM a Użytkownikiem nieodpłatnej umowy o dostarczanie treści cyfrowej (newslettera) na czas nieoznaczony, z możliwością jej wypowiedzenia (rozwiązania) w każdym czasie. Klient może złożyć wypowiedzenie w szczególności poprzez przesłanie takiej informacji pod adres: esklep@kronodom.pl

§15. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PLIKI COOKIE

 1. Przetwarzanie danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w ramach korzystania ze Sklepu odbywa się zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. „RODO”, polską Ustawą o ochronie danych osobowych oraz polską Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu jest KRONODOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszczynie, ul. Górnośląska 3, 43-200 Pszczyna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000890588, posługująca się numerem REGON: 388472439 oraz NIP: 6381844547, kapitał zakładowy 50.000,00 zł wpłacony w całości, tel. 506 200 009, adres e-mail: esklep@kronodom.pl

 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności prawa przysługujące Użytkownikowi w tym zakresie, a także podstawy przetwarzania danych udostępniane są Użytkownikowi w momencie przekazywania przez niego danych osobowych (np. przy rejestracji konta w Sklepie, przy składaniu zamówienia - Użytkownik ma możliwość zapoznania się z zasadami ochrony danych przed rejestracją konta/złożeniem zamówienie; dotyczy to także pozostałych Usług świadczonych droga elektroniczną, w których Użytkownik przekazuje dane osobowe), a następnie w każdej chwili dostępne są w Polityce prywatności i polityce cookie dostępnej w tym miejscu.

 4. W ramach funkcjonowania Sklepu, zbierane są w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookie Użytkowników zapewniające prawidłowe działanie Sklepu, a także utrzymanie i zwiększenie jej funkcjonalności oraz prowadzenie zewnętrznych kampanii reklamowych. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce prywatności dostępnej w tym miejscu.

§16. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Umowy pomiędzy KRONODOM a Klientem zawierane są wyłącznie w języku polskim.

 2. We wszelkich sprawach związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Użytkownika oraz realizacją zawartych umów, KRONODOM będzie kontaktował się Użytkownikiem mailowo pod wskazany przez niego adres e-mail.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają polskie, powszechnie obowiązujące przepisy. 

 4. Dla spraw powstałych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną objętych niniejszym Regulaminem, prawem właściwym jest prawo polskie. Jeżeli jednak przepisy, które obowiązują w państwie Konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej za pośrednictwem Sklepu.

 5. Wszelkie spory wynikające z korzystania przez Użytkowników ze Sklepu, Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. 

 6. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu były lub stały się nieważne, pozostała część Regulaminu zachowuje moc obowiązującą, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana. Strony zobowiązują się niezwłocznie podjąć negocjacje celem zastąpienia nieważnych postanowień regulacją, która będzie możliwie jak najbliższa celowi nieważnego postanowienia.  

 7. KRONODOM może zmienić lub zaktualizować niniejszy Regulamin, w szczególności aby: 

  1. uwzględnić zmiany w usługach lub sposobie prowadzenia działalności (np. nowe usługi, funkcje, technologie, ceny czy korzyści),

  2. uwzględnić zmiany wynikające z regulacji prawnych lub regulacji związanych z bezpieczeństwem, 

  3. zapobiec nadużyciom lub szkodom.

W przypadku wprowadzenia przez KRONODOM zmian w Regulaminie, zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieni drogą mailową o tejże zmianie z zachowaniem możliwości rozwiązania umowy o świadczenie usług elektronicznych.

 1. W każdej chwili archiwalne wersje Regulaminu dostępne są na żądanie Użytkownika.

 2. KRONODOM wskazuje następujące dane kontaktowe: 

  KRONODOM sp. z o.o.
  ul. Górnośląska 3
  43-200 Pszczyna
  tel. 506 200 009
  adres e-mail: esklep@kronodom.pl